מדיניות הפרטיות

פסטיבל דוקוטקסט

א. כללי

1. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש במערכת  דוקוטקסט ("המערכת"). המערכת מופעלת על-יד הספרייה הלאומית.

2. אנו מכבדים את הפרטיות שלך ואת זכות הבחירה שלך לגביה. לכן ומאחר וכניסה ושימוש במערכת כרוכים בהעברת מידע מסוים אודות המשתמשים לספרייה הלאומית , מדיניות הפרטיות הזו נועדה ליידע כל מי שמשתמש במערכת ("משתמש") איזה מידע נאסף על ידנו, כיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש למשתמשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.

3. המסמך כתוב בזכר, אולם הוא מתייחס כמובן לכל אחד ואחת העושה שימוש במערכת.

4. כניסה למערכת או עשיית כל שימוש בה מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו. לכל שאלה לגביה ניתן לפנות אלינו במייל [email protected].

5. כל משתמש מתחת לגיל 18 מתבקש לבקש מהורה שלו, או, אם יש לו אפוטרופוס, אז ממנו, לקרוא את המסמך ולאשר לו להשתמש במערכת.

6. מדיניות הפרטיות חלה על שימוש במערכת, בין שנכנסת אליה דרך האינטרנט ובין שנכנסת באמצעות אתר אחר או אפליקציה.

7. במידה ואינך מסכים לנאמר באילו מסעיפי מדיניות הפרטיות הזו, הנך מתבקש להימנע מלהשתמש במערכת בכל דרך.

8. הספרייה הלאומית רשאית לעדכן או לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. אם העדכון או השינוי הינם מהותיים לפי דעתנו, נפרסם על כך הודעה על גבי המערכת. מדיניות הפרטיות המעודכנת תחייב מרגע העלאת העדכונים למערכת. הנך מוזמן לבדוק את תנאי מדיניות הפרטיות מעת לעת.

ב. המידע הנאסף על ידי הספרייה הלאומית

9. המערכת אוספת סוגים מסוימים של מידע המועבר אליה במהלך השימוש בה.

10. חלק מהמידע הנאסף מידע שממנו לא ניתן לזהות את פרטי המשתמש והוא מכונה "מידע לא מזהה". מידע מסוים הנאסף  מאפשר זיהוי פרטים אישיים של משתמש והוא מכונה "מידע מזהה". ככלל, איננו אוספים מידע מזהה, אולם הוא נאסף על-ידי ספקי שירותי התשלומים באתר.

מידע לא מזהה

11. כאשר אתה משתמש במערכת,  מועבר מידע בין המחשב ו/או המכשיר שאתה משתמש בו לבין המערכת, כגון כתובת IP של המחשב או המכשיר וסוג הדפדפן שאתה משתמש בו. מידע זה הינו מידע לא מזהה (למרות שכאמור ייתכן וניתן יהיה לזהותך באמצעותו את פרטי המחשב או המכשיר שלך).

12. הספרייה הלאומית משתמשת ב"עוגיות" – "cookies", שהם קבצים קטנים הנשלחים אל מחשבך או מכשירך כאשר אתה משתמש במערכת. זאת, על מנת לשפר את איכות השירות הניתן על ידי המערכת ואת מהירות הגלישה במערכת. בהתאם לתכונות הדפדפן שבו אתה משתמש אתה יכול להורות לדפדפן להגביל את קבלת ה-"cookies" או הכלים הנוספים, או למחוק אותם ממחשבך. אם תעשה כן, ייתכן שפעולות שונות במערכת לא יהיו עוד זמינות או לא יתפקדו כראוי. הספרייה הלאומית  שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בכל טכנולוגיה קיימת נוספת או עתידית המבצעת פעולה דומה לפעולת ה- "cookies".

מידע מזהה

13. על מנת לצפות בסרט, המשתמש נדרש למסור פרטי אשראי, כגון מספר כרטיס אשראי, שם ומספר זהות. מידע זה הינו מידע מזהה.

14. פרטי האשראי נמסרים אך ורק לספקי שירותי התשלומים ואינם מועברים לספרייה הלאומית . מוצע לך לקרוא את מדיניות הפרטיות של ספקי התשלומים כדי להבין את אמצעי האבטחה שלהם וכיצד הם נוהגים במידע שנמסר להם.

15. פרט לאמור בסעיף הקודם, לא תהיה כל דרישה למסירת פרטים מזהים מצד הספרייה הלאומית ומוצע להימנע מלפרסם במערכת ו/או למסור מידע שכזה.

ג. אחסון המידע והשימוש שנעשה בו

16. המערכת מאוחסנת בחוות שרתים מאובטחים.

17. הספרייה הלאומית  נוקטת אמצעים לשמירה על המידע המאוחסן אצלה ועל פרטיותם של המשתמשים ומחייבת את הספקים שלה  לספק אבטחה נאותה בהתאם למקובל. עם זאת, לצערנו, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר למערכת כגון זה לא ייחשף כתוצאה מכשל טכנולוגי או אנושי, או מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים. ככל שהספרייה הלאומית  תגלה אודות תקלה באבטחת המידע שלך או חשיפת מידע כאמור, הספרייה הלאומית תעשה את מיטב המאמצים להודיע לך על כך בהקדם האפשרי וזאת באמצעות הפרטים שסופקו בעת הרישום למערכת, או באמצעות פרסום הודעה על כך באתר.

18. הספרייה הלאומית  לא תישא באחריות לכל כשל באבטחה מצד ספקים שלה   או לכל חשיפה של מידע כתוצאה מפעולה זדונית או כל גורם אחר שאינה בשליטתה.

19. הספרייה הלאומית  עושה שימוש במידע המאוחסן על-ידה לצורך פעילותה של המערכת.

20. הספרייה הלאומית רשאית לעשות שימוש במידע לא מזהה על מנת לשפר את המערכת ולהפיק ממנה סטטיסטיקות בקשר לשימושים בה.

21. הספרייה הלאומית אינה אחראית לשמירת המידע שנמסר לחברות המספקות שירותי תשלומים למערכת. לכן, מוצע למשתמשים לבחון את מדיניות הפרטיות של גופים אלה.

22. במילוי פרטים לצורך רכישת רשות צפייה בסרט הינך מסכים באופן מפורש לכך שהספרייה הלאומית רשאית לשלוח לך מידע, הצעות ובכלל זה דברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, מטעם הספרייה הלאומית  ו/או שותפיו העסקיים, וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך, אלא אם סימנת בתיבה המיועדת לכך כי אינך מעוניין בכך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמשת את הספרייה הלאומית  למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך ל - [email protected] או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.

23. לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים ו/או פיננסיים על-ידי המשתמש, בכל מדור ו/או שטח במערכת ו/או שטח המקושר אליו הינה באחריותו בלבד. הספרייה הלאומית לא תהיה אחראית בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לספרייה הלאומית.

24. פרט למתואר לעיל, הספרייה הלאומית  מתחייבת לא למסור לצד שלישי מידע שנמסר לה ע"י משתמשי המערכת אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי ו/או מנהלי ו/או על פי דרישה של גוף שלטוני כלשהו ו/או במסגרת הליכים משפטיים בין הצדדים.

ד. מחיקת ושינוי מידע

25. באפשרותך לבקש בכל עת מספרייה הלאומית  להסיר או לשנות מידע שניתן על ידך למערכת באמצעות שליחת בקשה לכתובת הדוא"ל אנו נפעל לפי הבקשה. מחיקת המידע עלולה להשפיע על יכולת הספרייה הלאומית לספק לך שירותים. הספרייה הלאומית תהיה רשאית לסרב למחוק מידע הנחוץ לה למטרות משפטיות או רגולטוריות.

ה. שונות

26. מדיניות פרטיות זו חלה בנוסף לכל התנאים המפורסמים בתנאי השימוש ובגוף המערכת. בכל מקרה של סתירה בין האמור במדיניות פרטיות זו לבין שאר תנאי השימוש או לבין האמור בגוף המערכת, יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור במדיניות פרטיות זו.

27. הכותרות במדיניות פרטיות זו נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש אותה על-פיהן.

28. היה ויקבע כי הוראה כלשהי של מדיניות פרטיות זו איננה בת אכיפה, יהיה שאר האמור בתוקף.

29. הדין החל על מדיניות פרטיות זו הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם של הצדדים אשר יהיה. בשימוש במערכת  מעיד המשתמש כי הוא מסכים להחלת הדין האמור ואת סמכות השיפוט כמופיע בסעיף זה.